Władze

Zarząd Fundacjji jest organem przygotowującym roczne plany działania oraz plany finansowe. Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Powoływany jest na czteroletnią kadencję. 

Obecny Zarząd Fundacji został powołany w czerwcu 2023 roku.

Poznaj Zarząd Fundacji

dr Sylwia Hałas- Dej

prof. dr hab. Dorota Dobija

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

dr Paweł Wnuczak

Dowiedz się więcej

dr Sylwia Hałas- Dej

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju

Dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów,  odpowiedzialna za programy studiów podyplomowych i MBA. Z uczelnią związana od 2000 roku. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu programów rozwojowych umożliwia jej współpracę z biznesem i odpowiadanie na indywidualne potrzeby firm. Swoim doświadczeniem wspiera także inne inicjatywy zorientowane na rozwój talentów – zarówno jako członek Rady Programowo-Naukowej Liceum LifeSkills, Rady Programowej studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe, Członek Rady Nadzorczej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania jak i Członek Kapituły nagrody „Lwy Koźmińskiego”. Od kilkunastu lat jest międzynarodowym akredytatorem programów MBA w ramach stowarzyszenia Association of MBAs (AMBA, Londyn).

prof. dr. hab. Dorota Dobija

Profesor nauk ekonomicznych. Ekspert w dziedzinie rachunkowości, ładu korporacyjnego i ESG. Dyplomowany księgowy. Trener biznesu. Członek rad nadzorczych w instytucjach sektora finansów. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Jest kierownikiem Katedry Rachunkowości i Ładu Korporacyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i Europie. Koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności.

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. ALK. Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii oraz Dyrektor ds. Naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER. Praktyczne doświadczenia zdobywał m. in. jako  Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiadając za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. Pracował jako wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) oraz Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi. Przebywał kilkakrotnie jako tzw. „visiting scholar” w instytucjach zagranicznych, takich jak Stanford University, Columbia University, Harvard University w USA czy OECD w Paryżu. Do dziś jest profesorem wizytującym w kilku europejskich uczelniach. Autor publikacji oraz ekspertyz w obszarze makroekonomii oraz finansów publicznych.

 

dr Paweł Wnuczak

Adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. w pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, problematyką zarządzania wartością oraz systemami controllingu. Uczestnik wielu prestiżowych konferencji naukowych, autor wielu recenzowanych artykułów, opublikowanych m. in.w Finance Research Letters, Eastern European Economics, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Contemporary Economics oraz Journal of Management and Business Administration. Central Europe. Jest autorem książki pt. „Controlling w instytucjach kultury”. Zdobywca grantu NCN, laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej. Wyróżniony również w Akademii Leona Koźmińskiego za całokształt działalności naukowo-badawczej.

Rada Fundacji jest organem podejmującym decyzje, ale też opiniującym i kontrolującym działania. Powoływana jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady to Darczyńcy Fundacji oraz osoby zasłużone dla jej powstania i rozwoju.

Poznaj Radę Fundacji

Zbigniew Jagiełło

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

prof. ALK dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Prof. ALK dr hab. Marcin Piątkowski

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dowiedz się więcej

Zbigniew Jagiełło

Wieloletni Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., obecnie Członek Rady Nadzorczej ukraińskiego PrivatBank. Z finansami związany od ponad dwudziestu pięciu lat – zarówno w zarządczych strukturach Pioneer Pekao TFI., Pioneer Investments, jak i PKO/Credit Suisse TFI. Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Jest członkiem Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowego Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszającego międzynarodowe środowisko bankowe.  Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz programu MBA Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowanego przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Laureat licznych nagród i wyróżnień.

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Honorowy Prezydent. Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) oraz ESCP Europe Business School (2017). Autor ponad 50 książek z dziedziny zarządzania publikowanych w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

prof. ALK dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii –  szczególnie technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

 

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Profesor ALK, Dziekan Kolegium Zarządzania, Dyrektora Centrum Badawczego Innowacyjnych Strategii Wzrostu oraz Kierownik studiów podyplomowych „Strategie wzrostu firmy”. Członkini wiodących organizacji naukowych, m.in. w Academy of International Business oraz Strategic Management Society. Autorka i współautorka licznych publikacji, posiadając doświadczenie w doradztwie strategicznym dla polskich i międzynarodowych firm. Prowadzi wykłady nie tylko w Polsce, ale również na uczelniach w Austrii, Francji, Słowenii oraz Chinach. Uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Prof. ALK dr hab. Marcin Piątkowski

Adiunkt w Centrum Badawczym TIGER, wykładowca ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Starszy Ekonomista w Banku Światowym w Warszawie. Pracował jako Główny Ekonomista PKO BP, ekonomista w Departamencie Europejskim,  Doradca Dyrektora Wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie oraz Doradca wicepremiera i ministra finansów RP. Komentator ekonomiczny, publicysta w prasie polskiej i zagranicznej. Zainteresowania badawcze: polska i światowa gospodarka, polityka fiskalna, społeczeństwo informacyjne, polityka zagraniczna.

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Ekspert wyznaczający kierunki w etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu – zarówno w ramach projektów naukowych, szkoleniowych, jak i współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego zarządzania oraz przedsiębiorczości pozytywnego wpływu. Skutecznie łączy praktykę z teorią. Jest autorem lub współautorem książek, a także uczestnikiem wielu programów badawczych. Z Akademią Leona Koźmińskiego, związany jako wykładowca, lider Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” oraz pełnomocnik Rektora ds. zrównoważonej transformacji.