Statut Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie realizowanej przez Akademię działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, kształcenia studentów, działalności w zakresie ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu.
Fundacja podejmuje następujące działania:

1) wspomaganie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty;
2) wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacyjności;
3) rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami akademickimi w zakresie nauki i oświaty;
4) realizowanie programów stypendialnych lub naukowych na rzecz studentów lub pracowników naukowych biorących udział w projektach badawczych, których stroną jest Akademia.

Pobierz statut Fundacji