Strona główna - O Fundacji

Fundacja Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego

Aby dalej się rozwijać i wspierać realizację projektów wpisujących się w strategiczne obszary rozwoju, wzorem najlepszych światowych uczelni, powołaliśmy Fundację Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, której głównym zadaniem jest zarządzanie pierwszym w Polsce, w środowisku uczelnianym, kapitałem żelaznym.

Fundacja Rozwoju ALK powstała w maju 2023 roku. Fundusz wieczysty (żelazny) to nieustannie powiększana pula środków finansowych, która jest inwestowana, a jedynie zyski z tej inwestycji przeznaczane są na działania statutowe.

Struktura organizacyjna i statut Fundacji zapewniają bezpieczeństwo gromadzonych wieczyście środków oraz najwyższy poziom transparentności zarządczej. Nad polityką inwestycyjną czuwa Komitet Finansowy, w którym zasiadają wybitni eksperci z rynku finansowego. W ten sposób zabezpieczamy stabilne, długoterminowe finansowanie rozwoju uczelni na przyszłość.

Inwestycja w szeroki program stypendialny

Naszą ambicją jest przyciąganie osób z największym potencjałem intelektualnym i biznesowym. Chcemy być uczelnią pierwszego wyboru dla studentów z regionu Europy Środkowo Wschodniej i nie tylko. Dążymy do tego, aby kwota za czesne i utrzymanie nie stanowiła bariery dla najzdolniejszych. Wysokiej jakości edukacja wymaga bowiem dużych nakładów finansowych, a uczelnia niepubliczna nie otrzymuje subwencji państwowych. Tworząc nowatorskie programy stypendialne na różnych poziomach edukacji, stawiamy zatem na wsparcie liderów biznesu, czołowych firm i organizacji

Inwestycja w kadrę dydaktyczną

Chcemy oferować unikalne możliwości rozwoju naukowcom, badaczom, wykładowcom i praktykom biznesu. Realizujemy to, proponując stypendia wyjazdowe na najlepsze uczelnie na świecie oraz zapraszając zagranicznych wykładowców na kontrakty gościnne. Naszym celem jest stanie się uczelnią pierwszego wyboru nie tylko dla studentów, ale również dla wybitnej kadry akademickiej.

Inwestycja w projekty badawcze

Chcemy realizować innowacyjne i interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnego świata. W tym celu musimy wyjść poza ramy publicznych konkursów oraz grantów i umożliwić prowadzenie autorskich badań z udziałem wybitnych naukowców z Polski i świata. Chcemy, aby uczelnia rozwijała się jako wiodący w regionie ośrodek badawczy – inkubator innowacji, nowych trendów i koncepcji ekonomicznych, a także jako miejsce pogłębionej analizy ekonomicznej, które ma wpływ na kształtowanie odpowiedzialnego społecznie biznesu przyszłości.