FUNDUSZE I PROGRAMY STYPENDIALNE

Fundusze imienne to wyodrębnione księgowo fundusze, które mają w swojej nazwie informacje o fundatorze – darczyńcy indywidualnym lub firmie. Oznacza to, że każde z działań uczelni, wsparte finansowo z danego funduszu imiennego, będzie opisane: „Działanie sfinansowano z funduszu darczyńcy XYZ lub firmy XYZ”.

Przykładowo, oferujemy możliwość utworzenia imiennego funduszu stypendialnego dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów uczelni. Kryteria stypendialne mogą być dopasowane do profilu Państwa firmy lub preferencji darczyńcy indywidualnego.

Fundusze stypendialne mogą być wydatkowane w całości na wypłatę stypendiów lub – w porozumieniu z darczyńcą lub firmą – przekazane na fundusz żelazny. Wówczas coroczny zysk wypracowany przez fundusz posłuży wsparciu stypendystów.

Dodatkową możliwością jest stworzenie imiennego funduszu wspierającego wskazany przez darczyńcę lub firmę kierunek studiów, wybrane obszary naukowo-badawcze czy też Centrum sportu lub bibliotekę.

Od stycznia 2022 roku obowiązuje ulga sponsorska.

Inwestując we współpracę ze szkołą wyższą, można odliczyć od podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, w tym: finansowanie stypendiów, opłaty za studia podyplomowe za zatrudnionego pracownika, wynagrodzenia dla studentów realizujących u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów, sfinansowanie studiów dualnych – studiów o profilu praktycznym prowadzonych z udziałem pracodawcy, wynagrodzenie pracownika – absolwenta zatrudnionego za pośrednictwem akademickiego biura karier przez 6 miesięcy.

Kontakt i współpraca

Iga Komar

Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju
komar@kozminski.edu.pl